Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07.02.2018 roku

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372055 (dalej: „Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 07.02.2018 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Załączniki:

1. ogłoszenie o zwołaniu WZA_11012018    
2. projekty uchwał NWZ 7.02.2018    
3. informacja o liczbie akcji    
4. pełnomocnictwo – osoba fizyczna    
5. pełnomocnictwo – osoba prawna    
6. Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika    
7. Opinia Zarządu – wyłączenie poboru, określenie ceny

 

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

 

© polkap.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved