Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07.02.2018 roku

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372055 (dalej: „Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 07.02.2018 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Załączniki:

1. ogłoszenie o zwołaniu WZA_11012018    
2. projekty uchwał NWZ 7.02.2018    
3. informacja o liczbie akcji    
4. pełnomocnictwo – osoba fizyczna    
5. pełnomocnictwo – osoba prawna    
6. Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika    
7. Opinia Zarządu – wyłączenie poboru, określenie ceny

 

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2017 roku

 

Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372055 (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, 
art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. (dalej jako "Zgromadzenie") na dzień 29 czerwca 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1. W załączeniu stosowne dokumenty, w tym pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, a także wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie i formularz głosowania.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Babuśka – Prezes Zarządu
  • Arkadiusz Herzyk – Członek Zarządu

© polkap.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved